KULTURA
 
Piękno na to jest, by zachwycało do pracy. Praca - by się zmartwychwstało. C.K. Norwid. 

Korzystanie z wytworów kultury sprawia, że odrywamy się od ziemi po to, by na nią powrócić z jeszcze większym zapałem i natchnieniem do przemiany świata. Wiesz jak korzystać z kultury i umiesz ją tworzyć? 


W kierunku świadomego uczestnictwa
Znakiem czasu współczesnej cywilizacji jest dynamiczny rozwój mediów internetowych. Dzięki niem wzrosła dostępność dóbr kultury. Czy wzrosła również umiejętność odnajdywania tego co inspiruje i rozwija? Uważamy, że warto angażować się w działania mające na celu pomoc w takim korzystaniu z kultury i sztuki, by inspirowała nas w kierunku ambitnego i twórczego życia.
Autentyzm i zaangażowanie
W myśl powiedzenia: "amatorzy zbudowali Arkę Noego, zawodowcy - Titanica" staramy się wspierać kulturę, która tworzona jest przez ludzi mających coś szczerego i wartościowego do zakomunikowania. Stajemy po stronie tych, którzy mimo zdolności i oryginalności przekazu nie mogą znaleźć "ścieżki przebicia" na rynku mediów oraz komercyjnie ukierunkowanych producentów i sponsorów. Chętnie angażujemy się w przedsięwzięcia, które wspierają aktywizację kulturalną i artystyczną osób w każdym wieku i każdej profesji.  
Wspólny kod kulturowy
Wobec postępującej atomizacji społeczeństwa i zastepowania autentycznych relacji przez wirtualne namiastki, szczególnego poparcia domagają się inicjatywy kulturalne, które sprzyjają podtrzymywaniu więzi i utrwalaniu tożsamości. "Oddolne" wydarzenia jak festyny, dni kultury, akademie szkolne, wieczory poezji, konkursy, przedstawienia przedszkolne itp. zwykle nie znajdują zainteresowania wiodących mediów. Jednak ich wartość dla lokalnego patriotyzmu a także szerzej - utożsamiania się z kulturą tworzoną przez polski naród jest nie do przecenienia.